۱- فاصله زمانی پینگ دستگاه

۲- دمای محیط

۳- قدرت سیگنال رادیویی Jeweller

۴- تعداد دستگاه‌های متصل شده

۵- مصرف انرژی سنسور‌های متصل شده